Thiên phú địa tái
ID020182 - Tự Điển : Thiên phú địa tái 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên phú địa tái

天覆地載

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phú: Phúc: che trùm. Tái: Tải: chở.

Thiên phú hay Thiên phúc là trời che. Địa tái hay Địa tải là đất chở.

Thiên phú địa tái là trời che đất chở.

Thường nói: Trời không che riêng ai, đất không chở riêng ai.