Thiên số

天數

A: The fate.

P: Le sort.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Số: số mạng, số phận.

Thiên số là cái số mạng của mỗi người do Trời định đoạt.

Thiên số nan đào: số trời đã định, khó trốn thoát được.

Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần: Rủi Thiên số Nam tào đã định.