Thiên tài

天才

A: The genius.

P: Le génie.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tài: tài năng.

Thiên tài là tài năng đặc biệt do Trời phú cho, chớ không phải do học trong sách vở.