Thiên tánh

天性

A: The innate character.

P: Le caractère inné.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tánh: cái tánh của mỗi người.

Thiên tánh là cái tánh do Trời phú cho mỗi người, vốn có sẵn khi mới sanh ra, nên gọi là bổn tánh.

Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện: người mới sanh ra, tánh vốn lành.