Thiên tào

天曹

A: Celestial Court.

P: La Cour céleste.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Tào: cơ quan chuyên trách của triều đình.

Thiên tào là cơ quan chuyên trách của Thiên triều, chỉ triều đình của Đức Chí Tôn. Mỗi Thiên tào là một từng trời.

36 cõi Thiên tào là 36 từng trời, tức Tam thập lục Thiên.

Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
E ra tử biệt Thiên tào định phân.

Kinh Khi Ðã Chết Rồi:
Ba mươi sáu cõi Thiên tào.