Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi)
ID020200 - Tự Điển : Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi) 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi)

天書

A: The celestial book: The divine laws.

P: Le livre céleste: Les lois divines.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thơ: Thư: Thi: quyển sách.

Thiên thơ, đồng nghĩa Thiên thư, Thiên thi, là quyển sách của Trời ghi chép Thiên điều, tức là ghi chép các điều luật của Trời, qui định sự vận chuyển của các quả tinh cầu và sự tiến hóa của vạn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ký thành một cuốn gọi Thiên thơ.

Phật Mẫu Chơn Kinh: Tam Kỳ khai hiệp Thiên thi.

Di Lạc Chơn Kinh: Hiệp chúng đẳng chư Phật tạo định Thiên thi, tận độ chúng sanh đắc qui Phật vị.