Thiên thiều

天韶

A: The celestial music.

P: La musique céleste.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiều: khúc nhạc cổ của vua Thuấn. Tương truyền vua Thuấn học được khúc nhạc nầy của Bà Nữ Oa.

Thiên thiều là khúc nhạc của cõi Trời, tiếng nhạc réo rắt thanh tao khiến tâm hồn người nghe trở nên cao thượng.

Kinh Ðệ Lục cửu: Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan.