Thiên ý

天意

A: Divine intention.

P: Intention divine.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Ý: ý kiến.

Thiên ý là ý Trời, ý kiến của Đức Chí Tôn.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên ý.