Thiện bất cầu danh
ID020238 - Tự Điển : Thiện bất cầu danh 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiện bất cầu danh

善不求名

Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Bất: không. Cầu danh: mong có tiếng tăm.

Thiện bất cầu danh là làm việc thiện không mong có được danh vọng với đời.

Làm thiện không cầu danh thì mới có công đức.

Còn làm thiện mà cầu danh hay cầu báo thì không có công đức, vì mình đã hưởng cái kết quả hành thiện ấy rồi.