Thiện tai

善哉

Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Tai: vậy thay!

Thiện tai!: Lành vậy thay!

Đây là lời khen ngợi của Phật khi có một vị nào nêu lên một ý kiến lành, làm lợi ích cho chúng sanh.