Thiêng liêng Hằng sống
ID020254 - Tự Điển : Thiêng liêng Hằng sống 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiêng liêng Hằng sống

A: The eternal kingdom.

P: Le royaume éternel.

Thiêng liêng: (đã giải ở trên). Hằng: thường có, luôn luôn. Hằng sống: sống hoài, không có sự chết.

Con đường Thiêng liêng Hằng sống:

Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo định nghĩa như sau:

- Nếu hiểu theo chơn pháp của Đức Chí Tôn thì Con đường Thiêng liêng Hằng sống là con đường dành cho các chơn hồn, khi thoát xác rồi, quay về với Đức Chí Tôn để được định vị, thăng hay đọa.

- Con đường mà chơn thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là con đường Thiêng liêng Hằng sống đó vậy.

- Con đường về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền. Muốn về với Đức Chí Tôn, ta phải qua nhiều cung nhiều điện, mỗi cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi điện chúng ta gặp một huyền vi khác nhau, phải đi từ cung nầy tới điện nọ, nên gọi là dục tấn trên con đường Thiêng Liêng Hằng Sống.

Cõi Thiêng liêng Hằng sống: chỉ chung các cõi vô hình của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Cõi Niết Bàn hay cõi Cực lạc Thế giới là một trong các cõi Thiêng liêng Hằng sống.

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối: Rắp nhập cảnh Thiêng liêng Hằng sống.