Thiều quang

韶光

A: Spring light.

P: La lumière du Printemps.

Thiều: Đẹp, tốt. Quang: ánh sáng.

Thiều quang là ánh sáng đẹp, chỉ ánh sáng mùa Xuân.

Nghĩa bóng: Thiều quang là một ngày.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thiều quang nhặt thúc khuất màu Xuân.

Thiều quang nhặt thúc: một ngày thúc đẩy qua mau.