THÍNH

THÍNH: 聽 Nghe, nghe theo.

Thí dụ: Thính giả, Thính thiện.