Thính đắc ngã ngôn
ID020280 - Tự Điển : Thính đắc ngã ngôn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thính đắc ngã ngôn

聽得我言

Thính: Nghe, nghe theo. Đắc: được. Ngã: ta. Ngôn: lời nói.

Thính đắc ngã ngôn là nghe được lời nói của ta.

Di Lạc Chơn Kinh: Thính đắc ngã ngôn phát tâm thiện niệm...