THỎA

THỎA: 妥 Yên ổn, được như ý muốn.

Thí dụ: Thỏa chí, Thỏa nguyện.