Thỏa ước Bính Thân
ID020325 - Tự Điển : Thỏa ước Bính Thân 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thỏa ước Bính Thân

妥約丙申

A: The Concordat of Bính Thân.

P: Le Concordat de Bính Thân.

Thỏa: Yên ổn, được như ý muốn. Ước: hẹn với nhau phải tuân giữ những điều đã thỏa thuận giữa hai bên. Bính Thân: năm Bính Thân tương ứng với năm Tây lịch 1956.

Thỏa ước Bính Thân là văn bản mà Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh ký kết với Chánh phủ đương thời vào năm Bính Thân (1956) qui định các điều khoản về hoạt động của Đạo Cao Đài.

Sau khi Ngô Đình Diệm lên nắm Chánh quyền với chức vụ Tổng Thống tại miền Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm cử đặc sứ Nguyễn Ngọc Thơ lên Tòa Thánh Tây Ninh bàn bạc với đại diện của Hội Thánh là Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước, để dàn xếp những mối bất hòa giữa Đạo và Đời, ký kết Thỏa ước Bính Thân (1956) để làm căn bản cho các hoạt động của Đạo Cao Đài phù hợp với chủ trương đường lối của chánh phủ.

Nguyên văn bản Thỏa ước Bính Thân: (Xem nơi tiểu sử của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước, vần B: Bảo Thế).