Thoát trần đăng Tiên
ID020340 - Tự Điển : Thoát trần đăng Tiên 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thoát trần đăng Tiên

脫塵登仙

A: To detach from the world and ascend to the fairyland.

P: Détacher du monde et monter au séjour des immortels.

Thoát: Ra khỏi, bỏ ra, cởi ra. Trần: cõi trần. Đăng: lên. Tiên: cõi Tiên.

Thoát trần đăng Tiên là linh hồn thoát ra khỏi cõi trần, đi lên cõi Tiên, tức là đắc đạo thành Tiên.

Kinh Ðệ Cửu cửu: Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên.