Thon von

A: Faded and solitary.

P: Fané et solitaire.

Thon von là có vẻ héo hắt hiu quạnh.

Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu: Thon von phận bạc không vừa hiếu thân.