Thong dong

A: Free, easy.

P: Libre, être à l"aise.

Thong dong là ung dung nhàn hạ, thơ thới tâm hồn.

Thong dong đồng nghĩa Thung dung.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Rồi các con sẽ thong dong mà treo gương cho kẻ khác.