Thổ ngọc phún châu
ID020358 - Tự Điển : Thổ ngọc phún châu 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thổ ngọc phún châu

吐玉噴珠

Thổ: Ói ra, nhả ra, tiết lộ, bày tỏ. Ngọc: đá quí. Phún: phun. Châu: ngọc trai.

Thổ ngọc phún châu là nhả ngọc phun châu.

Ý nói: Lời nói quí báu đẹp đẽ như châu ngọc, văn chương ngôn luận rất hay.