Thông điệp

通牒

A: The message.

P: Le message.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Điệp: công văn.

Thông điệp là văn thư quan trọng của Đức Giáo Tông hay của Hội Thánh gởi đến Chánh phủ các nước.

Đối với đời, Thông điệp là công văn của chánh phủ nước nầy gởi cho chánh phủ nước kia.

Thí dụ: Thông điệp ngày 15-1-1975 của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài thay mặt Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ gởi cho Liện Hiệp Quốc và các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc nói về hoà bình tại Việt Nam.