Thông gia

通家

A: The related families.

P: Les familles alliées.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Gia: nhà.

Thông gia là hai nhà làm sui với nhau, tức là có con trai và con gái gả cưới cho nhau.