Thông gian - Thông dâm
ID020376 - Tự Điển : Thông gian - Thông dâm 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thông gian - Thông dâm

通奸 - 通淫

A: To fornicate, Adulterous.

P: Forniquer, Adultère.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Gian: dối trá, dâm loạn. Dâm: ham mê thú vui xác thịt nam nữ.

Thông gian, đồng nghĩa Thông dâm, là hai người nam nữ không phải là vợ chồng mà ăn nằm với nhau không chánh đáng.

Thông gian và Thông dâm là Tà dâm, tội thứ ba trong Ngũ Giới cấm: Tam bất Tà dâm.