Thông huyền

通玄

A: To penetrate the mysteries.

P: Pénétrer les mystères.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Huyền: sâu kín, huyền diệu.

Thông huyền là hiểu biết thông suốt các lẽ huyền diệu của Trời Đất.