Thông lệ

通例

A: Current rule.

P: La règle courante.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Lệ: phép tắc qui định từ trước.

Thông lệ là thể lệ thông dụng từ trước đến nay.