Thông linh học
ID020380 - Tự Điển : Thông linh học 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thông linh học

通靈學

A: The spiritualism.

P: Le spiritualisme.

Thông linh học thường được gọi là Thần linh học.

(Xem chi tiết nơi chữ: Thần linh học).