Thông Thiên định Địa
ID020388 - Tự Điển : Thông Thiên định Địa 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thông Thiên định Địa

通天定地

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Thiên: trời. Định: liệu tính. Địa: đất.

Thông Thiên định Địa là thông suốt các việc ở cõi trời, liệu tính được các việc ở mặt đất.

Kinh Ðệ Ngũ cửu: Đắc văn sách thông Thiên định Địa.