Thông tư

通咨

A: The circular.

P: La circulaire.

Thông: Thông suốt, hiểu thấu, suốt, chung, khắp các nơi, không bị trở ngại. Tư: văn thư gởi đi.

Thông tư là văn thư của cơ quan trung ương gởi xuống cho các cấp dưới thi hành đúng theo chủ trương và đường lối của trung ương đã định.

Trong Đạo Cao Đài, Hội Thánh ít dùng chữ Thông tư, thường dùng chữ: Thông tri.