Thống ngự vạn vật
ID020397 - Tự Điển : Thống ngự vạn vật 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thống ngự vạn vật

統御萬物

A: To govern all beings.

P: Gouverner les êtres.

Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Ngự: trị yên. Vạn vật: tất cả các vật trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Thống ngự vạn vật là thống lãnh và trị yên vạn vật trong toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế: Hoá dục quần sanh, Thống ngự vạn vật.