Thống suất

統率

A: Commander-in-chief.

P: Commandement général.

Thống: Tóm lại một mối, quản lý tất cả. Suất: Soái: quản lãnh, chỉ huy quân đội.

Thống suất là chỉ huy tất cả quân đội, đó là vị Thống soái hay Tổng Tư Lệnh của quân đội.