Thù tạc

酬酢

A: To exchange toasts.

P: Échanger des toasts.

Thù: Rót rượu mời, báo đền, chủ rót rượu mời khách. Tạc: khách rót rượu mời lại chủ.

Thù tạc là chủ và khách mời nhau uống rượu thân mật.

Ý nói: sự giao tiếp trong xã hội phải có qua có lại mới công bằng và tốt đẹp lâu dài.

Tân Luật: Thế Luật: Điều 5: Đối với hàng Đạo hữu, phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau cho khắng khít cái dây liên lạc.