Thủ bổn

守本

A: The cashier.

P: Le caissier.

Thủ: Gìn giữ. Bổn: Bản: tiền vốn.

Thủ bổn là người có phận sự giữ tiền của một cơ quan trong Đạo. Các cơ quan đời gọi Thủ bổn là: Thủ quỹ.

Bàn Cai Quản nhà sở Phước Thiện Chánh tại mỗi Tộc Đạo có một vị Thủ bổn, theo Đạo luật năm Mậu Dần, vị Thủ bổn ấy có phận sự như sau:

1. Thủ bổn lãnh phần việc bút toán và biên bản sổ thâu xuất cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ.

Thủ bổn chịu trách cứ về số tiền mình giữ và không đặng phép xuất chi phí nào mà không có Chủ trưởng hay là Phó Chủ trưởng thế quyền chứng kiến.

2. Thủ bổn gìn giữ:

· Sổ thâu xuất (thâu xuất phải biên hằng ngày và cộng chung mỗi tháng).

· Một cuốn sổ ghi công quả.

· Một cuốn sổ biên tài sản.

· Một cuốn sổ cấp tế những người cô quả, bịnh hoạn, đói khổ, già cả, tật nguyền, góa bụa và quan hôn tang tế.

3. Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét thì Thủ bổn phải bày các sổ sách. Bất hạn lúc nào, Chủ trưởng cũng có quyền xem xét sổ sách và tiền bạc.

4. Mỗi kỳ nhóm thường lệ, Thủ bổn phải lược thuật sự quản suất tài chánh cho rõ ràng.