Thừa (Thặng)

A: Yana, the vehicle.

P: Yana, le véhicule.

Thừa, cũng đọc là Thặng, nghĩa là cỗ xe.

Đức Phật ví giáo pháp của Ngài như một cỗ xe, chở được người tu đến chỗ an lạc, Niết bàn.

Giáo pháp của Phật được chia làm hai Thừa:

Tiểu Thừa (Hinayana, Petit véhicule) là cổ xe nhỏ, chở được một người. Ai tu theo giáo pháp nầy thì đắc đạo đến phẩm A-La-Hán (Thánh vị).

Đại Thừa (Mahayana, Grand véhicule) là cổ xe lớn, chở được nhiều người. Ai tu theo giáo pháp Đại thừa thì độ được mình và độ được nhiều người, đắc đạo thành bực Bồ Tát hay bực Phật.

Ngoài ra, giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa còn có:

Trung Thừa là cổ xe vừa vừa, cũng gọi là Duyên Giác Thừa, đắc đạo thành bậc Duyên Giác, tức là Bích Chi Phật.

Ba Thừa (Đại, Tiểu, Trung) gọi chung là Tam Thừa.