Thường tình

常情

A: The common feeling.

P: Le sentiment commun.

Thường: Luôn luôn, không đổi, bình thường. Tình: tình cảm.

Thường tình là tình cảm thông thường mà ai cũng có.

Nhi nữ thường tình: tình cảm thường thấy nơi người phụ nữ.