Trách vụ

責務

A: The charge.

P: La charge.

Trách: phần việc của mình. Vụ: công việc.

Trách vụ là trách nhiệm và công việc.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Con người không làm thì không có nên hư, còn lãnh trách vụ thì có nên hư, đặng thất.