Trần tình

塵情

A: The feelings of man in the world.

P: Les sentiments de l"homme dans le monde.

Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Tình: tình cảm.

Trần tình là những tình cảm của con người nơi cõi trần.

Con người có Thất tình: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.

Trong Thất tình, có 3 tình tốt là: Hỷ, Ái, Lạc; và 4 tình xấu là: Nộ, Ai, Ố, Dục. (Xem: Thất đầu xà, vần Th)

Kinh Khi Ðã Chết Rồi: Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu.