Trần tục

塵俗

A: Vulgar world.

P: Monde vulgaire.

Trần: Bụi đất, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại. Tục: thấp kém.

Trần tục là cõi trần thấp kém.

Người trần tục là con người thấp kém nơi cõi trần.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Sao ra Tiên Phật, người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.