Trụ sở

住所

A: The seat.

P: Le local.

Trụ: Ở, ngừng, giữ yên, nương dựa. Sở: nơi làm việc.

Trụ sở là nơi làm việc hằng ngày của một cơ quan.