Trúng phong

中風

A: To catch cold.

P: Prendre froid.

Trúng: Đúng với, hợp với. Phong: gió.

Trúng phong là mắc bệnh trúng gió.