Truyền Trạng

傳狀

A: The clerk of court.

P: Le greffier.

Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Trạng: tờ bày tỏ ý kiến hay kêu xin việc gì dâng lên cấp trên cứu xét.

Truyền Trạng là một phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Đài, đứng trên phẩm Sĩ Tải, dưới phẩm Thừa Sử.

Hai phẩm: Truyền Trạng và Thừa Sử được đối phẩm với Giáo Hữu của Cửu Trùng Đài.

Nhiệm vụ, quyền hành, thăng thưởng và Đạo phục của Truyền Trạng được qui định trong Hiến pháp Chức sắc Hiệp Thiên Đài. (Xem chữ: Hiệp Thiên Đài, phần Hiến Pháp).