Truyền tụng

傳頌

A: To transmit by eulogy.

P: Transmettre par éloges.

Truyền: Chuyển đi, trao lại, đưa đi xa. Tụng: khen ngợi.

Truyền tụng là truyền lại với sự khen tặng từ đời nầy qua đời sau.