Trương vi rồng
ID020967 - Tự Điển : Trương vi rồng 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TR
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Trương vi rồng

Trương: giương cao ra cho mọi người thấy. Vi rồng: cái vây hay cái kỳ của con rồng.
Trương vi rồng là nói về con cá chép đã nhảy vượt Võ môn rồi thì hóa thành rồng, nó bèn giương cái vây ra cho mọi người thấy để tỏ ý tự đắc là mình tài giỏi.

Trương vi rồng là chỉ thái độ dương dương tự đắc tự mãn.

Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị:
Khoa Võ môn dầu nhào qua kỏi,
Trương vi rồng, học hỏi nơi ai.