Trường trai

長齋

A: The long fast.

P: Le long jeûne.

Trường: Dài, lâu dài, xa, hay giỏi. Trai: ăn chay.

Trường trai là ăn chay trường, tức là ăn chay hoài suốt tháng suốt năm. (Xem chi tiết nơi chữ: Ăn chay, vần Ă)

Có câu: Nhứt tử trì trai, thiên Phật hỷ. Nghĩa là: một người giữ được sự ăn chay thì ngàn vị Phật vui mừng.