Ung dung

雍容

A: Deliberate.

P: Délibéré.

Ung: êm ả, hòa hảo. Dung: dáng điệu.

Ung dung là ôn hoà thong thả, khoan thai.