Ủng hộ

擁護

A: To support.

P: Supporter.

Ủng: ôm giữ, giúp đỡ. Hộ: che chở giúp đỡ.

Ủng hộ là xúm nhau giúp đỡ và bảo vệ.