Uyên thâm

淵深

A: Profound.

P: Profond.

Uyên: Vực sâu, sâu xa, thâm thúy. Thâm: sâu.

Uyên thâm là học thức sâu xa.

Uyên nho: nhà nho có học thức uyên thâm.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Đòi phen chúng ta không hiểu cho uyên thâm khi dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc Nhạc tấu Quân Thiên.