Ư thị

於是

A: At this.

P: En ceci.

Ư: Ở, tại, chỗ ấy, và, với, đối với, vậy thì. Thị: như thế, ấy là.

Ư thị là ở chỗ ấy.