Ứng vận

應運

A: To appear at the opportune time.

P: Apparaître au temps opportun.

Ứng: Đáp lại, đối lại. Vận: thời vận.

Ứng vận là hiện ra để đáp ứng đúng thời vận.