Vái cùng sư phụ
ID021105 - Tự Điển : Vái cùng sư phụ 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần V
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Vái cùng sư phụ

A: To invoke one"s teacher.

P: Invoquer son maître.

Vái: Chấp hai tay đưa lên trán cầu nguyện. Cùng: với. Sư phụ: thầy dạy mình học.

Vái cùng sư phụ: xin cầu khẩn thầy.

Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị:
Vái cùng sư phụ linh thiêng,
Chứng lòng đệ tử đáp đền ơn xưa.