Vạn loại

萬類

A: All the kinds of creatures.

P: Toutes les sortes de créatures.

Vạn: Muôn, mười ngàn, chỉ một số nhiều lắm. Loại: loài, giống.

Vạn loại là muôn loài, chỉ tất cả các vật trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế: Vạn loại thiện ác tất kiến.